ANBI

A. Algemene gegevens

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Voorthuizen is aangemerkt als een ANBI-instelling. Hieronder worden haar belangrijkste gegevens vermeld:

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Voorthuizen
Telefoonnummer:  (0342) 478124
RSIN/Fiscaal nr.: 004873038
Website adres: HervormdVoorthuizen.nl/leven-en-zorgen/diaconaat
Email: DiaconieHervormdVoorthuizen@gmail.com
Adres: Kerkstraat 35, 3781 GA  Voorthuizen
Postadres:  Postbus 160, 3780 BD  Voorthuizen

De Hervormde Gemeente te Voorthuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieŽn en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Voorthuizen.

B.   Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente is verdeeld in 2 wijken. Het bestuur van iedere wijk ligt bij de wijkkerkenraad. Overkoepelend is er een algemene kerkenraad die beslissingsrecht heeft m.b.t. zaken die de gehele gemeente aangaan. Zowel de wijkkerkenraden als de algemene kerkenraad worden gevormd door ambtsdragers uit de wijken. In onze gemeente bestaan de (wijk- en algemene) kerkenraden uit:​

 • 2 predikanten
 • 40 ouderlingen, waarvan 9 ouderlingen-kerkrentmeesters
 • 11 diakenen

De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De namen van de kerkenraadsleden zijn te vinden HervormdVoorthuizen.nl/leven-en-zorgen (onder  Pastoraat en Diaconaat).

Het College van Diakenen telt 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. Zij voert haar werkzaamheden uit voor de beide wijkkerkenraden van onze gemeente.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C.   Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Wij willen een gemeente van Christus zijn die:

 • blijft bij de Kern
 • rust vindt
 • samen werkt
 • door samenhang
 • in dienend leiderschap
 • met gebruik van gaven
 • ook daardoor getuigend is en anderen laat delen in het heil!

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan PKN-2013-2016. Via de link HervormdVoorthuizen.nl/over-de-gemeente/visie vindt u het beleidsplan 2016-2020 van de diaconie van onze gemeente.

E.   Beloningsbeleid

Er zijn geen betaalde diaconale medewerkers. De beloning van diaconale medewerkers Ė indien aanwezig Ė is geregeld in de ĎArbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten / G.  Voorgenomen bestedingen

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel met de belangrijkste exploitatiegegevens treft u hieronder bij H. aan.

Vanaf 2015 is Voorthuizen Helpt Roemenie (de RoemeniŽ-commissie) ondergebracht bij de Diaconie (website: VoorthuizenHelptRoemenie.nl). Het resultaat van hun jaarrekening wordt in de administratie van de Diaconie verwerkt.

De jaarlijkse bestedingen sloten tot voor enkele jaren geleden als regel nauw aan bij die van de jaren daarvůůr. De bestedingen voor 2015 wijken echter sterk af van voorgaande jaren. Dit komt door extra bestemming van vrijgekomen gelden (o.a. uit verkoop van 2 woningen) en de aanstaande grondtransacties met de Provincie i.v.m. komende rondweg). Daarnaast werd eerder al besloten de liquiditeitspositie terug te brengen door extra bestemmingen.

Het voornemen is verder om beschikbare middelen weer aan te wenden voor kleinere wooneenheden, wat beter past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

 

H.  Verkorte staat van baten en lasten

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen dragen in Nederland zelf zorg voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdragen voor het diaconale werk van de Diaconie van onze gemeente.

De Bijdragen gemeenteleden (collecten en giften) zijn in de afgelopen jaren behoorlijk constant gebleven, iets waarvoor de Diaconie heel dankbaar is.

In 2015 werden ook de kosten voor inrichting van Perron 16 door de Diaconie betaald. Dit naast de huur van de locatie van Perron 16, die overigens ook in de toekomstige jaren voor rekening van de Diaconie komt. Verder zijn ten laste van 2015 forse extra bijdragen gedaan voor een aantal lopende projecten die vanuit onze Hervormde Gemeente zijn opgezet (WCA, Lika, RoemeniŽ, Skwira en Malawi). Deze waren nog niet in de Begroting 2015 opgenomen, vandaar de grote afwijking met de begroting.

In bovenstaand overzicht blijkt ook een groot verschil tussen werkelijke bijzondere baten in 2015 en de begroting 2015. In de begroting was opgenomen, dat er in 2015 enkele grond- en pachttransacties zouden plaatsvinden. Dit is uiteindelijk pas in januari 2016 gerealiseerd.

De Diaconie heeft ook vermogen in de vorm van woningen, gronden en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie. De ontvangen inkomsten van de Diaconie uit collecten worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk (waaronder ouderenwerk), regionaal, provinciaal en landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorzending van voor specifieke doelen gehouden inzamelingen. Hiervoor wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld en worden de specifieke doelen steeds in de Veluwse Kerkbode (en ook op de website) vermeld. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de (zeer beperkte) kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.